AKASHI CIVIC HALL

Akashi Civic Hall

1-3-1,Nakazaki, Akashi-shi, 673-0883