AMFITEATR TYSIACLECIA

Amfiteatr Tysiaclecia

14 Piastowska, Opole, 46-020