Croton Point Park

1A Croton Point Park, Croton on Hudson, 10520