ELKHART COUNTY FAIR

Elkhart County Fair

17746 County Road 34, Goshen, 46528