Fresno Downtown Stadium

1800 Tulare St, Fresno, 93721