GIFU MEMORIAL CENTER NAGARAGAWA STADIUM

Gifu Memorial Center Nagaragawa Stadium

2675-28,Nagara Fukumitsu Ono, Gifu-shi, 502-0817