HIROSHIMA

Hiroshima

Concerts in Hiroshima

Ueno Gakuen Hall

19-1,Hakushima Kitamachi, Naka-ku, Hiroshima-Shi, 730-0001

Ueno Gakuen Hall