HOZAN HALL(KAGOSHIMA PREFECTURAL CULTURE CENTER)

Hozan Hall(Kagoshima Prefectural Culture Center)

5-3,Yamashita-cho, Kagoshima-shi, 892-0816