IBARAKIKEN BUNKA CENTER

Ibarakiken Bunka Center

697,Higashikubo,Chinamicho, Mito-shi, 310-0851