JEWISH MUSEUM OF FLORIDA

Jewish Museum of Florida

301 Washington Avenue, Miami Beach, 33139