KAGOSHIMA ARENA

Kagoshima Arena

1-30-1,Nagayoshi, Kagoshima-shi, 890-0023