KAMOIKE ATHLETIC STADIUM

Kamoike Athletic Stadium

2-2-2,Yojiro, Kagoshima-shi, 890-0062