Karma Bistro

1179 S Hairston Rd, Stone Mountain, 30088