Marq'e Entertainment Center

7620 Katy Freeway, Houston, 77024