MIAMI ARENA

Miami Arena

701 Arena Blvd., Miami, 33136