NAGASAKI CIVIC HALL

Nagasaki Civic Hall

2-22,Sakura-cho, Nagasaki-shi, 850-0874