National Guard Armory Savannah

1248 Eisenhower Dr., Savannah, 31406