Nischwitz Stadium

3640 Colonel Glenn Hwy, Dayton, 45431