Otherplace Brighton

24 Kensington St,, Brighton, BN1 4AJ