SENDAI RENSA

Sendai Rensa

4-9-18,Yichiban-cho,Aoba-ku, Sendai-shi, 980-0811