SHINBASHI ENBUJO

Shinbashi Enbujo

6-18-2,Ginza, Chuo-ku, 104-0061