Star Pavilion

3200 Ameristar Dr, Kansas City, 64161