Star Theater at Spokane Arena.

720 W. Mallon, Spokane, 99201