STAUSEE OBERRABENSTEIN

Stausee Oberrabenstein

165 Oberfrohnaer Straße, Chemnitz, 09117