Stevens Stadium

206 Palm Drive, Santa Clara, 95050