Sydenham Street United Church

82 Sydenham St, Kingston, K7L 3H4