The Kia Forum

3900 W Manchester Blvd., Inglewood, 90305