TOKYO DOME

Tokyo Dome

1-3-61,Koraku, Bunkyo-ku, 112-0004