WILLIAM E REED AUDITORIUM

William E Reed Auditorium

24 Washington Street, Boston, 02121